اخلاق در معنا

سنگ بنای ارزش های اخلاقی در موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان بر اساس این فرمایش امام علی علیه السلام شکل گرفته است که:

آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مپسند

ما بر این دیدگاه تکیه داریم که تعهد به کلام فوق زمینه ساز ظهور عالی ترین ارزش های انسانی و جلوگیری از بروز همه مظاهر خلاف است.

با تکیه بر تعهد اخلاق فوق، معنا ارزش هایی زیر را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار می دهد:

حق وعدالت
احترام
صداقت
گوش دادن
پاسخگویی
دسترسی نزدیک
ارتباط مستمر
وفای به عهد
توجه به شرایط خاص انسانی

ارزش های معنا

ترجمان ارزش های فوق معنا را به خط مشی های حرفه ای زیر متعهد میسازد:

تعهد مطلق به رعایت مالکیت فکری
تعهد مطلق به پرهیز از سرقت ادبی و مبارزه با آن
تعهد مطلق به رضایت قلبی استفاده کنندگان از خدمات معنا
رعایت دقیق حقوق کارمندان و همکاران
پذیرش انتقاد با آغوش باز و سپاس و احترام فزاینده به فرد انتقاد کننده
دقت،کیفیت، حمایت

مشاوره سریع