آنچه ما در معنا انجام می دهیم

مترنطزتظنابسهازظنطادرتظنیظمستب

متن خود را وارد کنید
یسبیسیشسشسببیبیلاتتون
خدمات معنا
تحقیقات
آموزش
مشاوره
کارآموزی
؟؟؟؟؟؟
طراحی و بهینه سازی

زمینه های فعالیت معنا

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان

صنایع دارویی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان پلتفرم های پژوهشی کارآمدی برای افزایش بازده اکتشافی فرایند های تحقیقاتی در اختیار جامعه پژوهشگران دانشگاهی، واحد های تحقیق و توسعه صنعتی، شرکت های دانش بنیان، و محققان حوزه فناوری و  سلامت قرار می دهد. این مرکز همچنین خدمات حرفه ای برای توسعه کسب و کار دانش بنیان و بهبود عملکرد تجاری واحد های صنعتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی و سلامت ارائه می نماید.
صنایع آرایشی و بهداشتی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با بهره گیری از متخصصان کارآفرین دانشگاه و صنعت برنامه های آموزشی نوینی در فصل مشترک بیوتکنولوژی، علوم پزشکی، علوم دارویی، علوم اعصاب، نانوفناوری و سیستم بیولوژی با هدف کاربردی کردن این علوم در عرصه صنعت و بهبود کیفیت زندگی ارائه    می نماید. تمرکز بر حوزه های میان رشته ای، توانمند سازی، و آموزش در راستای کارآفرینی ویژگی بارز برنامه های آموزشی این مرکز است.
صنایع غذایی و افزودنی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان، در طیف وسیعی از حوزه های پژوهشی، پروژه های تحقیقاتی هدفمند و معطوف به  سوالات بنیادین علمی یا کاربردی را هدایت می نماید. این پروژه ها با هدف ارتقاء جایگاه علمی کشور در عرصه بین المللی و نیز ارائه الگویی برای تحقیقات میان رشته ای با دستاورد های بالقوه صنعتی-تجاری انجام می شود.  معنا همچنین امکان پیوستن محققین زبده و علاقه مند به تحقیقات جاری در این موسسه را فراهم می نماید.
مهندسی پزشکی و
تجهیزات پزشکی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان پلتفرم های پژوهشی کارآمدی برای افزایش بازده اکتشافی فرایند های تحقیقاتی در اختیار جامعه پژوهشگران دانشگاهی، واحد های تحقیق و توسعه صنعتی، شرکت های دانش بنیان، و محققان حوزه فناوری و  سلامت قرار می دهد. این مرکز همچنین خدمات حرفه ای برای توسعه کسب و کار دانش بنیان و بهبود عملکرد تجاری واحد های صنعتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی و سلامت ارائه می نماید.
پزشکی سیستمی و
فارماکولوژی سیستمی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با بهره گیری از متخصصان کارآفرین دانشگاه و صنعت برنامه های آموزشی نوینی در فصل مشترک بیوتکنولوژی، علوم پزشکی، علوم دارویی، علوم اعصاب، نانوفناوری و سیستم بیولوژی با هدف کاربردی کردن این علوم در عرصه صنعت و بهبود کیفیت زندگی ارائه    می نماید. تمرکز بر حوزه های میان رشته ای، توانمند سازی، و آموزش در راستای کارآفرینی ویژگی بارز برنامه های آموزشی این مرکز است.
آنالیز داده و
یادگیری ماشینی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان، در طیف وسیعی از حوزه های پژوهشی، پروژه های تحقیقاتی هدفمند و معطوف به  سوالات بنیادین علمی یا کاربردی را هدایت می نماید. این پروژه ها با هدف ارتقاء جایگاه علمی کشور در عرصه بین المللی و نیز ارائه الگویی برای تحقیقات میان رشته ای با دستاورد های بالقوه صنعتی-تجاری انجام می شود.  معنا همچنین امکان پیوستن محققین زبده و علاقه مند به تحقیقات جاری در این موسسه را فراهم می نماید.
مشاوره سریع