زندگی در معنا

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان بر اساس ارزش بنیادین تلفیق علم با زندگی شکل گرفته است. معنا محیطی را فراهم می کند که مهمانان و اعضای آن زندگی در بستر دانش و تکیه بر علم به عنوان یک نیروی امید افزا، آرامش بخش، و شادی آفرین را تجربه کنند.

شیرینی یادگیری

دوره های آموزشی معنا تنها دوره هایی برای انتقال مفاهیم و مهارت های علمی نیستند بلکه فرصتی هستند که لذت یادگیری روشنایی بخش و مهارت شناوری در اقیانوس بی انتهای دانش را تجربه کنید.

به دست آوردن جایگاه

موقعیت های پژوهشی در معنا فرصتی است که با گذران آن در جامعه علمی بین المللی جایگاهی محترم به دست آورید و پس از آن زندگی با افتخار در افق جایگاه کسب شده را ادامه دهید.

زیبایی زندگی

سمینارها، سمپوزیوم ها، کنفرانس ها ورویداد های معنا محفل های کوچک و بزرگی هستند تا در آن لذت گفتگو و تعامل علمی رابه عنوان یکی از زیبایی های زندگی تجربه کنیم.

علم و دوستی

سمینارها، سمپوزیوم ها، کنفرانس ها ورویداد های معنا محفل های کوچک و بزرگی هستند تا در آن لذت گفتگو و تعامل علمی رابه عنوان یکی از زیبایی های زندگی تجربه کنیم.

تفاوت ها

مشاجره هایمان تفاوت نظر بر سریک موضوع علمی باشد و اختلافاتمان زاویه نگاه در معنای یک یافته …

شادمانی ها

شادمان زمانی باشد که یک چالش پر زحمت علمی را با همکاری هم حل کردیم …

پیوند ها

پیوندمان آنجا که در یک بینش علمی به توافق رسدیم …

امید ها

موسسه علوم نو بنیاد ایرانیان خانه ای بزرگ، دری باز، آغوشی گشاده، و مرجعی مطمئن برای همه کسانی است که علم ومعرفت را مبنای تفکر، لذت، و شیوه زندگی خود قرار می دهند و … زندگی با معنا را در پرتو فعالیت علمی، تحقیقاتی، و معنوی … جستجو می کنند

کسانی که رویا های زندگی خود را در علم و از طریق علم قابل تحقق می بینند
کسانی که با خوشبختی و آرامش به علم امید دارند
کسانی که می خواهند تفکر علمی مبنای تصمیمات و انتخاب مسیرشان در زندگی باشد
کسانی که مشتاقند بیشتر مکالماتشان در طول روز از جنس علم باشد
کسانی که برای رسیدن به مدارج بالای علمی تحت هر شرایطی اهل ایستادگی و مقاومت هستند
کسانی که می خواهند بخشی از سربلندی کشور در عرصه های علمی بین المللی باشند
کسانی که از به دست آوردن دانش و یا تولید آن لذتی می برند که از چیز دیگر نمی برند
کسانی که می خواهند با کمک علم، خود و جامعه خود را تغییر دهند
کسانی که علم و ثروت را یکی می بینند
کسانی که می خواهند راه خود را برای خلق ثروت از دانش پیدا کنند
کسانی که دوست دارند در زندگی پاسخ سوالی ناشناخته را به جهان هدیه دهند
کسانی که دوست دارند چیز هایی را کشف کنند که قبلا کسی نمی دانسته و آن را به جهان ارائه دهند

معنا از همه کسانی که به دنبال زندگی با معنا هستند دعوت می کند که به معنا بپیوندند…

مشاوره سریع